Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
OntstoppingsbedrijfRRC.nl

Bazuinstraat 11-D
1443JC Purmerend

Ook handelende onder de naam:
Ontstoppingsbedrijfrrc.nl

Samengesteld door Afi te Leeuwarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Onderhoud, ook handelende onder de
naam Ontstoppingsbedrijfrrc, gevestigd te Purmerend, hierna te noemen RRC gesloten
overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door RRC uitgebrachte
offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn
overeengekomen.

1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RRC
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde
algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door
opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1-4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1-5 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en RRC deze algemene voorwaarden
eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt
overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte
uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30
dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is RRC
gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

2-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht RRC niet tot
acceptatie van de opdracht.

2-3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk
schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke
overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere
overeenkomsten.

Artikel 3 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van RRC binden RRC
niet, voor zover ze door RRC niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit
verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens RRC door
schriftelijke bevestiging van RRC.

4-2 Elke met RRC aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van
voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van
RRC. Opdrachtgever zal toestaan dat RRC zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor
welke informatie RRC zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

Algemene Voorwaarden pagina 1

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht, samenstelling
enz., alsmede gegevens in drukwerken, catalogi, tekeningen, afbeeldingen e.d. door RRC bij de
aanbieding verstrekt, zijn voor RRC niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de
opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d.
noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan
aan derden mededeling wordt gedaan.

4-4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en
opdrachten is voor de opdrachtgever.

Artikel 5 (Op)leveringstermijnen.

5-1 De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.

5-2 Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever RRC schriftelijk in gebreke te stellen.

5-3 De overeengekomen (op)leveringstermijn vangt niet eerder aan dan op de datum waarop RRC
de beschikking heeft gekregen over alle voor het verrichten van diensten en/of werkzaamheden van
de opdrachtgever noodzakelijke gegevens en bescheiden.

5-4 Indien een bepaalde datum van (op)levering is overeengekomen, wordt deze automatisch
verlengd, indien stagnatie optreedt, welke RRC niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk,
onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden,
zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting
geldende prijzen tegen gereed product.

6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden RRC niet.

6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d.
verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene
omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn
beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van
een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 7 Verplichtingen van RRC.

7-1 RRC zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste
inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.

7-2 Ontstoppingen van de toiletafvoer met een spoedeisend karakter, met gevaar voor
overstroming, zullen te allen tijde zo spoedig mogelijk in nacht, zon- en feestdagen worden verholpen,
zulks in overleg tussen beide partijen.

7-3 Niet spoedeisende ontstoppingen van bijvoorbeeld de gootsteen, wastafel, doucheput en
wasmachine worden verholpen op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Algemene Voorwaarden pagina 2

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever.

8-1 De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar medewerkers, verstrekt tijdig alle
documenten en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven onder sub a tot en met f,
die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

a. Over de voor de opzet
van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met RRC.
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
c.
Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen
en werktuigen.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht,
water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
f.
Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.
8-2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens.

8-3 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit,
opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen.

8-4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van
bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige
aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

8-5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de
opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor RRC voortvloeiende schade en kosten
aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8-6 Opdrachtgever is verplicht aan RRC alle bij haar bekende gegevens betreffende het
leidingstelsel, de inhoud van het pand / woning; max 800m3 en de lengte van de afvoerleiding; max
20m.

8-7 Indien blijkt dat RRC geen toegang heeft tot de leiding waarin zich volgens de opdrachtgever
de verstopping bevindt, geeft de opdrachtgever RRC toestemming om in overleg een
toegangspunt te creeren. Het aanbrengen van het toegankelijk maken van het toegangspunt komt
voor rekening van de opdrachtgever.

8-8 Opdrachtgever dient op het overeengekomen tijdstip en plaats aanwezig te zijn en RRC de
toegang tot de woning / het pand te verschaffen. Afspraken kunnen tot maximaal twee uur voor het
overeengekomen tijdstip worden afgezegd. Indien de afspraak later wordt afgezegd, dan wel RRC
op het overeengekomen tijdstip c.q. plaats niemand aantreft, is hij gerechtigd 75,00 euro exclusief BTW
aan voorrijkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9 Meer- en minderwerk.

9-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

9-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op
te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en
verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de
aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van RRC op de verrekening
daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als
zodanig is opgedragen.

9-3 Door RRC te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Algemene Voorwaarden
pagina 3

Artikel 10 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt RRC om de opdracht door een door RRC aan te wijzen derde, op een door
RRC gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 11 Overmacht.

11-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van
de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar RRC of de
opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van RRC, ex-en
importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,
brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van RRC, dan wel in de
middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die
een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor RRC overmacht op, die hem
ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever
enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

11-2 RRC is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om
of de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te
wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de
opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

12-1 RRC is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen
die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel
biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
12-2 RRC is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de
netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het
werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van
RRC of van hen, die door RRC te werk zijn gesteld op de aan RRC opgedragen werk(en).

12-3 RRC zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een
opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

12-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht
benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle
risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties,
onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks
onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van
nalatigheden aan de zijde van RRC.

12-5 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens
RRC in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval een jaar na het moment waarop

Algemene Voorwaarden pagina 4

opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.

Artikel 13 Garantie.

13-1 Garantie op de door RRC geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts
verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door RRC gegeven.

13-2 RRC is nimmer gehouden een aanspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de
opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen jegens RRC heeft voldaan.

13-3 Wanneer RRC een verstopping niet kan oplossen is de opdrachtgever niets verschuldigd.
Deze garantie vervalt, indien:

.
er bouw afval in de afvoerleiding, strandleiding of hoofd riool zit;
.
als de verstopping zich buiten de woning bevindt (dit valt onder de gemeente);
.
indien de verstopping veroorzaakt is door wortel groei of in het hoofd riool;
.
er een breuk zit in de afvoerleiding, standleiding of hoofd riool;
.
er een bouw en/of constructie fout wordt vastgesteld.

13-4 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie
gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 14 Reclame.

14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. het geleverde deze
grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, RRC terstond schriftelijk op de
hoogte te brengen.

14-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 3 dagen na de dag van levering c.q. oplevering RRC
schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden
opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of
opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14-3 RRC dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te
worden ondertekend.

14-4 Indien de reclame naar het oordeel van RRC juist is, zal RRC hetzij een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg
dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van RRC.

Artikel 15 Wanprestatie en ontbinding.

15-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in
gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk
Wetboek zal RRC ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten
overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als
ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

15-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a.
De andere partij een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt
en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. RRC heeft voorts
ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner
keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Algemene Voorwaarden
pagina 5

b.
De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag
op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c.
De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d.
De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland
te verlaten.
15-3 RRC is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag
verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door RRC reeds verleende diensten, zonder dat
enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het
recht van RRC op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 16 Betaling.

16-1 Betalingen dienen contant of via pin te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

16-2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de
betalingsverplichting niet op.

16-3 RRC is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn
door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen,
gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

16-4 RRC is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder
begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

16-5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport
Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 17 Toepasselijk recht.

Op alle door RRC gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 18 Geschillen.

18-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
vestigingsplaats van RRC, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de
Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

18-2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld
arbitrage overeenkomen.

Algemene Voorwaarden
pagina 6

Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden.

RRC is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking
op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. RRC zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan
de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden
wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Adres
Bazuinstraat 11-D
1443JC Purmerend
BTW NL001602103B02
K.V.K 68641923
Rekeningnummer:
NL48INGB0007802030

Contact

Wilt u direct contact met een monteur?
Bel dan direct met onderstaand telefoonnummer om het probleem te verhelpen.
06-13986834

Toeslagen

Werkdagen na 17.00 uur 50% toeslag

Werkdagen na 22.00 uur 100% toeslag
Zaterdag 50% toeslag na 17.00 uur 100% toeslag
Zon- en feestdagen 100% toeslag
Open chat
Hallo! Waarmee zou ik je kunnen helpen?
Call Now Button